ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง
HomeChestnut-shaped/thin lips reduction surgery

Chestnut-shaped/thin lips reduction surgery

Chestnut-shaped lip and lip reduction surgery Lip reduction surgery is suited for people who have thick lips, and the chestnut-shaped lip procedure is appropriate for people who have a thick upper lip or unsatisfactory lips. The surgery makes you more beautiful and attractive, moreover it can correct several conditions, such as lip polyps, infection and inflammation, which can induce thick lips or scars.

ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง

Post-Operative Care

  • Recommended to eat soft foods.
  • Avoid having strenuous exercises or activities that can affect surgery site for 6-8 weeks.
  • Bruising, swelling, or numbness in treatment site might well happen. These symptoms will disappear within 1-2 weeks.
  • Massage the affected area not to cause fibrosis to be naturally flexible.

Review - Lip Reduction Surgery

ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง

For more information